Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstipend

Kultur- og kirkedepartementet foreslår å opprette 12 nye arbeidsstipend for kunstnere i 2003. Dette vil innebære til sammen 195 ordinære arbeidsstipend og 167 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i 2003. Årsbeløpet for arbeidsstipendene er foreslått økt fra kr 148 000 til kr 154 000.

Departementet anser arbeidsstipend for kunstnere som et svært viktig kulturpolitisk virkemiddel som bør styrkes i årene fremover, blant annet ved at det over tid foretas en omprioritering fra garantiinntekter til arbeidsstipend, jf. også St.meld. nr 47 (1996-97) Kunstnarane. Utgiftene til de nye arbeidsstipendene utgjør 2,1 millioner kroner. Av dette beløpet dekkes 1,8 millioner kroner ved at 10 av i alt 22 garantiinntekter, som blir ledige i 2003, omdisponeres til arbeidsstipend.