Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avgift på klimagassene HFK og PFK

I tråd med det som ble varslet i Regjeringens tilleggsmelding om klimapolitikk, foreslås det innført en avgift på produksjon og innførsel av HFK og PFK fra 1. januar 2003. Avgiftssatsen settes på nivå med CO2-avgiften på fyringsolje, dvs. 180 kroner pr. tonn CO2-ekvivalenter.

Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er moderate til kraftige klimagasser som reguleres gjennom Kyotoprotokollen. Utslipp av HFK og PFK stammer hovedsakelig fra kuldeanlegg og kjølemaskiner, brannslukningsmidler og produksjon av isolasjonsmaterialer (stivt skum) og utgjør om lag 2 prosent av de norske klimagassutslippene. Samlet forbruk og utslipp av HFK og PFK forventes å øke kraftig fram mot 2020. Dette er bakgrunnen for Regjeringens forslag om å innføre virkemidler overfor forbruket av gassene på et tidlig tidspunkt, og på den måten stimulere til bruk av alternative gasser og til utvikling av ny teknologi som ikke benytter HFK og PFK.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap. 3, og St.meld. nr.15 (2001-2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk kap.5.4.3.