Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Regjeringens budsjettforslag for 2003 innebærer den største statlige satsingen på barnehager noensinne. I og med en økning på 1,7 milliarder fra saldert budsjett 2002. Regjeringen følger opp barnehageavtalen, men mener det er behov for ytterligere utredninger på sentrale punkter i avtalen.

I budsjettforslaget er det lagt inn midler til 12 000 nye barnehageplasser i 2003, 8000 plasser til barn under tre år og 4000 plasser til barn over tre år. Stimuleringstilskuddet, som ble innført fra 1.7.2002, er foreslått videreført. Begge deler i tråd med stortingsavtalen. Det må forventes at disse endrede virkemidlene vil bidra til økt utbygging, i tråd med forutsetningene i stortingsavtalen.

Satsene for det statlige driftstilskuddet prisjusteres med 3,7 pst fra 1.1.2003. Fra 1.8.2003 økes statstilskuddet med totalt 750 mill kroner. Dette legger til rette for en gjennomsnittlig foreldrebetaling på 2500 kroner for en heldagsplass i alle barnehager. Det er lagt opp til en foreløpig satsøkning i kommunale barnehager på vel 20 pst. og en satsøkning til private barnehager på vel 30 pst. Det er nødvendig med et høyere tilskudd til de private, da de i gjennomsnitt har høyere foreldrebetaling enn de kommunale barnehagene. Departementet har satt i gang økonomiske utredninger, for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for hvordan statstilskuddet skal innrettes fra 1.8.2003. Resultatene fra utredningene vil foreligge våren 2003. Regjeringen legger opp til en bred, politisk drøfting av virkemidler på bakgrunn av disse resultatene.

Se pressemelding om barnehager

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 856 om Barnehager