Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

Satsene i den ordinære barnetrygden foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2002. Det vil si at den generelle barnetrygden også i 2003 blir 11 664 kroner pr. barn pr. år fram til barnet fyller 18 år. Den ekstra barnetrygden for Finnmark og Nord-Troms blir 3 792 kroner pr. barn pr. år.

Det ordinære småbarnstillegget for barn i alderen ett til tre år foreslåsavviklet fra 1. august 2003. Det ekstra småbarnstillegget på 7 884 kroner for enslige forsørgere som oppfyller vilkårene for full overgangsstønad, foreslås imidlertid videreført.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.2.10. Se også barnehager og kontantstøtte.