Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Biologisk mangfold

Regjeringen vil følge opp stortingsmeldingen om biologisk mangfold, St. meld nr 42 (2000-2001). Meldingen legger opp til etablering av et nytt kunnskapsbasert forvaltningssystem for biologisk mangfold basert på samarbeid mellom alle departementer i de neste fire årene. Dette forvaltningssystemet innebærer en statlig samordning av juridiske og økonomiske virkemidler, der disse er rettet mot de viktigste områdene for biologisk mangfold som kommunene kartlegger.

Etablering av "Nasjonalt program for kartlegging, overvåking og artsdatabank" er en forutsetning for å utvikle forvaltningssystemet, og legger til rette for at rødlisteartene og deres levesteder blir ivaretatt. Artsdatabanken blir etaablert i Trondheim. Truede og hensynskrevende arter og naturtyper blir kartlagt og kunnskapen gjort tilgjengelig for forvaltningsmyndigheter på alle nivå. Dette er parallelt til EUs Natura 2000 som ivaretar levestedene for tilsvarende arter etter de såkalte habitat- og fugledirektivene. I løpet av 2002 vil ca 330 kommuner være i gang med kartlegging av de viktigste områdene for biologisk mangfold i kommunene. Planen er at alle kommuner skal være i gang med denne kartleggingen i 2003/2004.