Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bjørvika

Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner på en nyopprettet budsjettpost for ”Vegutbygging i Bjørvika”. Opprettingen av en slik egen budsjettpost er i tråd med Stortingets tidligere behandling av stortingsmeldingen om utviklingen av Bjørvikaprosjektet i Oslo. Det foreslåtte beløpet for 2003 skal i hovedsak nyttes til byggeplanlegging. Det er opprettet en prosjektorganisasjon, og det arbeides med sikte på at anleggsstart ved årsskiftet 2004/2005, går det fram av budsjettforslaget.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om vegformål