Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Bostøtteordningen skal bidra til å nå hovedmålene om botrygghet og god boligfordeling. Bostøtten skal medvirke til at alders- uføre- og etterlattepensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi skal kunne anskaffe seg en nøktern, hensiktsmessig eid eller leid bolig, og kunne bli boende i denne boligen. Bostøtten skal utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgifter.

Siden bostøtten ble etablert i 1973, har ordningen blitt gradvis utvidet.

Dagens boligavgrensning – dvs. krav til hvordan boligen er finansiert - i bostøtten for barnefamilier innebærer at mange vanskeligstilte barnefamilier med lave inntekter og høye boutgifter som ellers oppfyller vilkårene for å få bostøtte, faller utenfor ordningen.

Som et ledd i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom foreslår Regjeringen i sitt forslag til budsjett for 2003 å avvikle finansieringskravet for barnefamilier i sin helhet, dvs. også for eide boliger. Endringen gjelder fra 1. terminutbetaling i 2003. Avviklingen av finansieringskravet for barnefamilier er anslått å gi en merutbetaling av bostøtte på om lag 77 millioner kr i 2003. Om lag 5 000 nye husstander vil kunne motta bostøtte som følge av endringen, og disse vil motta i gjennomsnitt 7 700 kr. per termin.

Se: Pressemelding om bostøtte