Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2003 til 1556 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 344 000 kroner per innbygger. Av dette utgjør BNP 1561 milliarder kroner, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til –5 milliarder kroner. Verdiskapingen i olje- og gassvirksomheten svarer i 2003 for om lag 18 prosent av samlet BNI. I sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bistand som andel av BNI som internasjonal standard.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2.5, og særlig tabell 2.11.