Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på balansen utenom inntekter fra og utgifter til petroleumsvirksomheten, dvs. det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet, inklusive Statens petroleumsfond, anslås for 2003 til 162 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 34,8 milliarder kroner, mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 30,7 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i offentlig forvaltning inklusive kommunesektoren, som svarer til overskuddsbegrepet i EUs Maastricht-kriterier, anslås til 157 milliarder kroner i 2003, tilsvarende 10 prosent av BNP.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 3.2.