Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byggesaksbehandling

Regjeringen la den 16. august 2002 frem Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslagene skal føre til langt raskere behandling av byggesaker – og dermed til at flere boliger bygges. Lang saksbehandlingstid skaper i dag ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, særlig i pressområdene. Forslagene er basert på initiativ fra Høyre som fikk bred tilslutning i Stortinget, og omfatter bl.a. forslag om innføring av en generell tidsfrist for behandling av byggesaker på 12 uker og en frist på 2 uker på å behandle søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Regjeringen fremmer også andre forslag som skal gjøre byggesaksbehandlingen enklere og regelverket bedre.

Regjeringen utnevnte den 15. mars 2002 et lovutvalg for en bred gjennomgang av bygningslovgivningen (Bygningslovutvalget). I utvalgets mandat er det blant annet bedt om en gjennomgang av lovgivningen på feltet med sikte på ytterligere forenklinger og en mer brukervennlig lov samt en gjennomgang av lovens struktur. Utvalget er også bedt om å se på muligheter for en sterkere integrering av plansaker og bygningssaker. Utvalget har startet sitt arbeid og har en funksjonstid på tre år. Det skal leveres en delinnstilling etter ett års arbeid.