Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

ESAs nye retningslinjer for miljøstøtte

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok nye retningslinjer for miljøstøtte 23. mai 2001, jf. omtale i blant annet Revidert nasjonalbudsjett 2002. Det har etter dette vært kontakt med ESA, og det er satt ned en arbeidsgruppe som vurderer el-avgiften. ESA åpnet formell undersøkelsesprosedyre overfor de norske miljøavgiftene ved brev av 26. juli 2002. Av brevet fremgår det at ESA anser at det er tvil om de norske avgiftsordningene for el-avgift, CO2- og SO2-avgift er i tråd med statsstøtteregelverket og miljøstøtteretningslinjene. Norge har frist til 7. oktober 2002 til å kommentere ESAs åpningsavgjørelse.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, og St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett.