Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenbetaling

Regjeringen foreslår å innføre et egenandelstak 2 for pasienter med svært høye helseutgifter. Samtidig foreslås noe økte egenandeler på andre områder.

Utgiftstaket i folketrygdens frikortordning foreslås økt fra 1350 kroner i år til 1850 kroner neste år. Egenandelstaket har ikke blitt justert i takt med prisstigningen, og ligger i dag reelt ca. 10 prosent lavere enn da ordningen ble innført i 1984.

Maksimal egenandel for legemidler på blå resept foreslås økt fra 360 til 400 kroner, og egenandel for reise til behandling foreslås økt med 5 kroner per reise fra 90 til 95 kroner. Egenandel for reiser utenfor egen region i forbindelse med fritt sykehusvalg foreslås økt fra 200 til 220 kroner per enkeltreise. Egenandelen hos lege, psykolog og fysioterapeut foreslås økt med ca. 4 prosent fra 1. juli.

Egenandelen for mammografiscreening foreslås økt fra 114 kroner, som tilsvarer egenandelen hos allmennlege, til 200 kroner, som tilsvarer egenandelen hos spesialist.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget at eldre over 67 år og uførepensjonister skulle fritas for egenandel på blå resept. Denne egenandelen går imidlertid inn under frikortordningen, og regjeringen ser fritaket for eldre og uføre som et lite målrettet skjermingstiltak. Derfor foreslås ordningen opphevet fra nyttår.