Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etiske retningslinjer

Regjeringen er på grunnlag av Stortingets anmodning i ferd med å nedsette et utvalg som skal foreslå etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Utvalget skal avgi sin rapport innen 1. juni 2003. På grunnlag av utvalgets rapport vil Regjeringen legge fram sak for Stortinget om dette i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Utvalgets mandat er i presentert i boks 3.2 i Nasjonalbudsjettet 2003.

Petroleumsfondet kan ikke investeres i virksomheter dersom slike investeringer vil innebære et brudd på Norges folkerettslige forpliktelser, som f. eks. i selskaper som produserer antipersonell landminer. Se mer om dette under Uttrekksmekanismen.

En mindre del av Petroleumsfondets portefølje forvaltes etter særskilte miljøkriterier. Mer informasjon er å finne under Miljøfondet.