Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FNs tusenårsmål

Tusenårsmålene ble vedtatt av FNs Tusenårsforsamling høsten 2000: Målene er:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult. Bl.a. halvere andelen av verdens befolkning som lever på under en dollar om dagen og andelen mennesker som sulter, innen 2015.
  2. Sikre full grunnskoleutdanning for alle gutter og jenter innen 2015.
  3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling. Bl.a. ved å fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole og videregående skole, fortrinnsvis innen 2005, og på alle skoletrinn innen 2015.
  4. Redusere dødeligheten blant barn under 5 år med to tredjedeler innen 2015.
  5. Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre fjerdedeler innen 2015.
  6. Stoppe og reversere spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdommer som truer menneskeheten innen 2015.
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling. Bl.a. ved å halvere andelen mennesker uten tilgang på rent drikkevann innen 2015.
  8. Utvikle et globalt partnerskap for utvikling mellom rike og fattige land.

Alle land, FN-systemet og Verdensbanken har sluttet opp om disse målene. Tusenårsmålene kan bare nås gjennom et utstrakt samarbeid mellom utviklingsland, industrialiserte land og multilaterale organisasjoner, samt ved å utnytte potensialet i det sivile samfunn og næringslivet bedre.