Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Familievern

For å styrke kompetansen i familievernet vil regjeringen øke innsatsen med 1 million kroner. Som et ledd i arbeidet med å skape et helhetlig og godt tilbud i tråd med barn og foreldres behov er det viktig både å videreføre og styrke familievernets kompetanse. Etterspørselen etter familievernets tjenester er stor og familievernet opplever at nye grupper oppsøker dem. Det arbeides med å tilrettelegge tilbud for disse gruppene og utvikle nye arbeidsmetoder. Tjenesten står overfor særlige utfordringer når det gjelder mekling og terapi for familier med store konflikter der barn er involvert, familier med barn med atferdsvanskeligheter, familier med barn med funksjonshemninger og familier med minoritetsbakgrunn. Det er videre viktig at familievernet får synliggjort sin profesjonelle kompetanse både overfor andre faggrupper og etater, og får økt sin kompetanse på og samarbeid med andre tjenester. Familievernet må også videreutvikle sin utadrettede informasjon overfor allmennheten, dvs. øke sitt folkepedagogiske ansvar for å formidle hva som skal til for å få samliv og familieliv til å fungere, og hva som er nødvendig i forhold til avtaler og samarbeid om barn ved brudd mellom partnere. Det er laget en plan for Kompetansetiltak i familievernet. Tiltak er allerede satt i gang, og det vil fortløpende settes i verk flere tiltak i samsvar med denne planen.

Se pressemeldinger fra Barne- og familiedepartementet.

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 841 Familievern.