Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdomsorientering / MUL

Fattigdom er vår tids største utfordring. Tusenårsmålene er retningsgivende for den internasjonale innsatsen for å bekjempe fattigdommen og ligger også til grunn for Regjeringens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør. Regjeringens mål er at 40 prosent av den norske bilaterale bistanden skal gå til de minst utviklede landene (MUL). Dette vil styrke fattigdomsprofilen i utviklingssamarbeidet. Forøvrig tilhører samtlige av Norges hovedsamarbeidsland – Bangladesh, Malawi, Mosambik, Nepal, Tanzania, Uganda og Zambia – MUL-gruppen. Samtidig ønsker Regjeringen å trappe opp den samlede bistanden til 1 pst. av BNI innen 2005. Bistand alene kan imidlertid ikke løse fattigdomsproblemene. I handlingsplanen legges det vekt også på nasjonale og internasjonale rammebetingelser for handel, investeringer og gjeld, og Regjeringen er opptatt av at man på norsk side må sørge for at politikken på ulike områder er mest mulig konsistent. Som også nedfelt i erklæringen fra FNs tusenårsforsamling, er også demokrati, menneskerettigheter, et rettighets- og lovbasert styresett samt fred og sikkerhet svært viktige faktorer for fattige menneskers livssituasjon og er av avgjørende betydning for stabile utviklingsprosesser.