Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeflåten

En hovedutfordring for fiskeflåten er overkapasitet både innen ulike fartøygrupper og i fangstleddet samlet i forhold til tilgjengelig ressursgrunnlag. Fiskeridepartementet sendte sommeren 2002 ut to høringsnotater med forslag til strukturtiltak i kystflåten. Ett av de foreslåtte tiltakene er frivillige drifts- og strukturordninger for kystflåten som åpner opp for utvidelse av kvotegrunnlaget for det enkelte fartøy. Det er også sendt ut høringsnotat om forslag til regelverk for et femårig strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten, finansiert gjennom en strukturavgift på førstehåndsverdi. Forslag til lovhjemmel for strukturfondet skal behandles av Stortinget høsten 2002. Med forbehold om Stortingets godkjenning kan strukturfondet etableres fra og med 1. januar 2003. Stortinget vil vedta strukturavgiftssatsen i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.