Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeindustri

Nærheten til store ressurser burde gi norsk fiskeindustri gode muligheter for lønnsom produksjon. Imidlertid ser vi nå at store deler av industrien sliter, særlig er filetbedriftene utsatt og flere er blitt nedlagt. Utviklingen skyldes sammenfall av en rekke forhold, så som styrket kronekurs, et høyere kostnadsnivå enn hos våre konkurrenter, økt konkurranse om råstoffet og strukturelle forhold i næringen.

Det synes klart at store deler av vår fiskeindustri preges av overkapasitet og at det følgelig er et behov for strukturendring mot færre enheter. En bedre tilpasning mellom tilgjengelig råstoff og industriens produksjonskapasitet, fortrinnsvis i kombinasjon med økt foredlingsgrad, bedre utnyttelse av biprodukter og utvikling av bioteknologi basert på marint råstoff er viktigere enn noen gang.

Regjeringen vil føre en politikk som stimulerer til innovasjon og nyskapning og slik sett bidra til å legge grunnlaget for en fremtidig robust fiskeindustri. Støtteordninger skal ikke nyttes til å sementere en ulønnsom næringsstruktur. På sikt har også regjeringen forventninger til at oppdrett av torsk og andre marine arter vil bidra til å gi industrien en mer stabil råstofftilgang. Fiskeridepartementet har avsatt midler til en grundigere utredning av hvitfiskindustrien. Denne skal gjennomføres i samarbeid med Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).