Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning og utvikling (FoU)

Regjeringen foreslår å utvide skattefradragsordningen for FoU til å gjelde alle virksomheter fra og med 2003. Fradragssatsen settes til 20 prosent for virksomheter som kommer inn under ESAs definisjon av SMB, som bl.a. vil si at de må ha færre enn 250 ansatte. Andre virksomheter får en sats på 18 prosent. Fradraget trekkes fra i utlignet skatt, og beregnes på grunnlag av FoU-kostnader knyttet til godkjente prosjekter innenfor en kostnadsramme på 4 millioner kroner. Kostnadsrammen utvides til 8 millioner kroner ved innkjøp av FoU-tjenester fra forskningsinstitusjoner. Dersom virksomheten ikke betaler tilstrekkelig i skatt til at det dekker fradraget, utbetales det overskytende ved skatteoppgjøret.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 2.3.1 og Ot.prp. nr 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget for 2003 kapittel 3.