Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning

Regjeringen styrker bevilgningene til prioriterte forskingsområder, særlig langsiktig, grunnleggende forskning. Samlet økning fra 2002 til 2003 på om lag 640 millioner kroner. De direkte bevilgningene foreslås økt med 187 millioner kroner. Det foreslås å bevilge 510 millioner kroner til Kvalitetsreformen. Dette er en økning på om lag 220 millioner kroner. Bevilgningene til langsiktig grunnleggende forskning gjennom Norges forskningsråd øker med ca. 425 millioner kroner.

Kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping øker med 3 milliarder kroner fra 1. januar 2003. Den totale fondskapitalen blir med dette 30 milliarder kroner, hvorav 14 milliareder kroner er en kompensasjon for bortfall av tippeinntekter til forskning.

For å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet foreslår Regjeringen å utvide ordningen med skattefradrag for FoU-investeringer til å omfatte alle virksomheter. Utvidelsen innebærer økte skattelettelser for næringslivet på omkring 400 millioner kroner.

I tillegg til den samlede veksten i forskningsbevilgningene, kommer utvidelsen av skatteordningen for næringslivets FoU-innsats som innebærer årlige skattelettelser for næringslivet på rundt 400 millioner kroner. Styrkingen av Forskingsfondet vil gi ca. 180 millioner kroner i økt avkastning i 2004.