Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret – øvrige omleggingstiltak

Omorganiseringen av diverse fellesfunksjoner fortsetter i 2003. For Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) vil den felles investerings- og utviklingsorganisasjonen være i drift fra 1. januar 2003.

Omstillingsprogrammet Golf består av flere prosjekter der effektiv utnyttelse av IT er et sentralt virkemiddel. Kontrakt for forprosjektet ble undertegnet primo juni 2002. Forprosjektet skal danne grunnlag for et første leveranseprosjekt som skal bidra til at Forsvaret oppfyller de funksjonelle krav i økonomireglementet for staten. Målet er at dette prosjektet skal sluttføres i løpet av første halvdel 2003. Forsvaret planlegger arbeid med et nytt forprosjektet primo 2003 som skal understøtte et leveranseprosjekt nummer to. Dette prosjektet har som sentralt formål å understøtte omstillingen av FLO.

Bortsetting av virksomhet i Forsvaret skal gjennomføres som ett av flere moderniseringstiltak for å frigjøre midler fra drift til annen høyere prioritert virksomhet. Målet er at bortsetting skal føre til større fokus på strategiske områder, kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten og en reell kostnadsreduksjon. Dette innebærer bruk av ulike konkurransemekanismer, som kan medføre at eksterne leverandører overtar deler av det som i dag er Forsvarets egen virksomhet.