Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gang- og sykkelveger

Regjeringen går inn for at det i skal 2003 brukes 360 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. Av dette er 240 millioner kroner bevilgninger over statsbudsjettet, mens resten av midlene stilles til rådighet av bompengeselskapene.

I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til strekningsvise tiltak på vegnettet.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som fører til mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelt tiltak som bygging av planskilte kryssinger.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om trafikksikkerhet

Pressemelding om miljøtiltak