Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Garantiprovisjon fra statsforetak

I forbindelse med at ESA mener garantibestemmelsene i statsforetaksloven innebærer ulovlig statsstøtte vil Regjeringen fremme forslag til Stortinget om å fjerne garantibestemmelsene fra statsforetaksloven for forpliktelser opptatt etter 1. januar 2003. Som en del av denne prosessen arbeides det med å komme frem til hensiktsmessige overgangsordninger. Stortinget vedtok i forbindelse med RNB å innføre en garantipremie fra 1. juli 2002 for å nøytralisere støtteelementet som ligger i statsgarantien for allerede opptatte forpliktelser. Det ble vedtatt å fastsette provisjonen til 0,6 pst. av foretakenes eksisterende rentebærende gjeld og for nye lån med kortere løpetid enn 7 år. For nye lån med lengre løpetid enn 7 år ble garantipremien satt til 1 pst. Dette var i tråd med Regjeringens forslag.

Ordningen som ble innført i RNB 2002 foreslås videreført i 2003. Dette innebærer forventede inntekter på 220 mill. kroner fra Statkraft SF og 4 mill. kroner fra SIVA SF under Nærings- og handelsdepartementet (kap. 5609, post 72/73). Garantipremien fra Statnett SF under Olje- og energidepartementet er satt til 30 mill. kroner i 2003.