Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gaver til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å innføre et eget fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, med en øvre grense på 6 000 kroner. Fradraget for gaver er i dag samordnet med fradraget for fagforeningskontigent, med en øvre grense for det samlede fradraget på 900 kroner. For at gaven skal være fradragsberettiget, må den frivillige organisasjonen drive nærmere spesifisert virksomhet og være godkjent av ligningsmyndighetene. Videre må selskap eller sammenslutninger ha nasjonalt omfang, mens stiftelser må være offentlige og motta offentlig støtte.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.2.5 og Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget for 2003 kap.2.2.