Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbankens låneramme

Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliarder kr til 14 milliarder kroner i 2003.

Innenfor denne rammen skal Husbanken prioritere

  • Lån til vanskeligstilte og førstegangsetablerere.
  • Finansiering av nye barnehageplasser.

Husbanken skal disponere lånerammen til oppføring av nye boliger jevnt over året. Se egen pressemelding.

Det foreslås at løpetiden for lån til utleieboliger forlenges fra 30 til 50 år. Dette vil redusere husleien i boligene og dermed bidra til lavere boutgifter for leietakerne.

Husbankens utlånspolitikk vil bli gjennomgått i en egen Stortingsmelding om boligpolitikk som legges fra høsten 2003.

For mer opplysninger om Husbanken og låneordningene, se: www.husbanken.no/