Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT

Regjeringen satser fortsatt sterkt på informsjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) i utdanningen. I 2003 prioriteres følgende satsinger:

  • Utvikling av nasjonal utdanningsportal og nasjonalt læringsnett: Nasjonal utdanningsportal skal gi en felles inngang til norsk utdanning og utdanningsressurser for norsk utdanning. De overordnede målsettingene med å opprette en slik portal knytter seg til de positive effektene denne vil ha for utdanningssektoren spesielt og for realiseringen av et moderne kunnskapssamfunn generelt. Portalen skal:
    • bidra til å øke kvaliteten på norsk utdanning,
    • være en katalysator for økt bruk av IKT og nye læringsformer i skolen,
    • stimulere flere til å ta utdanning.
  • Regjeringen har satt som mål at alle landets videregående grunnskoler skal sikres gode markedstilbud om bredbåndstilknytning i løpet av 2003. Et eget program for bredbåndstilknytning vil bli lansert høsten 2002 og videreført i 2003.
  • IKT i lærerutdanningen og kompetanseutvikling i IKT for lærere.

Bevilgningen over kap 248, IKT i utdanningen - i statsbudsjettet for 2003 er redusert med 20 millioner kr. Tilskudd til lokalt utviklingsarbeid er redusert med 10 millioner kr og det resterende vil bli fordelt etter en skjønnsmessig vurdering.