Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Inntektssystemet

Inntektssystemet er et system for fordeling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. I 2003 vil kommunene og fylkeskommunene motta henholdsvis 39,2 og 14,2 milliarder kroner i rammetilskudd. Rammetilskudd og skatteinntekter utgjør til sammen om lag 75 prosent av kommunesektorens inntekter. Disse inntektene er frie inntekter som kan disponeres fritt uten andre bindinger fra staten enn lover og forskrifter.

Hensikten er å fordele midlene som blir tilført kommunesektoren på en mest mulig rettferdig måte. Fordi kommunene og fylkeskommunene er svært forskjellig demografisk, geografisk og sosialt, og fordi skatteinntektene varierer, er det nødvendig med et system som korrigerer og kompenserer for slike forskjeller. Gjennom inntektsutjevningen utjevnes delvis forskjeller i skatteinntekter slik at kommuner og fylkeskommuner får full kompensasjon for ufrivillige kostnader i tjenesteproduksjon. Målet er at alle kommuner og fylkeskommuner kan ha et likeverdig tjenestetilbud.

Inntektssystemet ivaretar også regionalpolitiske målsetninger. Kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge mottar Nord-Norgetilskudd og kommuner med skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet og færre enn 3000 innbyggere mottar regionaltilskudd. Oslo mottar hovedstadstilskudd. F.o.m. 2003 innføres det et midlertidig storbytilskudd i inntektssystemet til 7 byer.

Les mer om inntektssystemet i grønt hefte - Rundskriv H-31/01