Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Investeringsavgiften (avviklet fra 1. oktober)

Investeringsavgiften ble fjernet fra 1. oktober 2002. Avviklingen innebærer en avgiftslettelse på om lag 6 milliarder kroner på årsbasis.

Investeringsavgiften var en særskilt avgift på anskaffelse av og arbeid på driftsmidler. Avgiftspliktige var næringsdrivende registrert etter merverdiavgiftsloven. Det var et vilkår for avgiftsplikt at den næringsdrivende hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det var en rekke unntak fra avgiftsplikten, for eksempel for driftsmidler til bruk ved fabrikkmessig produksjon av varer.

De mange unntakene gjorde etter hvert regelverket uoversiktlig og vanskelig å praktisere både for næringsdrivende og avgiftsforvaltningen. Unntakene gjorde også at investeringsavgiften har framstått som en særavgift på visse næringer. Investeringsavgiftspliktige fram til 1. oktober var derfor i hovedsak næringer som drev med vareomsetning.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.3.2.1, St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.3.2.2 og Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 kap.9.

Informasjon finnes også under Skattedirektoratets spørsmål og svar om bortfall av investeringsavgiften 1. oktober 2002.

Se Finansdepartementets pressemelding om fjerningen av investeringsavgiften.