Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane

I alt 5 845,6 millioner kroner er foreslått bevilget til jernbaneformål. Dette er en økning på 285 millioner kroner, sammenliknet med saldert budsjett for 2002.

Innenfor jernbanebudsjettet har Regjeringen særlig prioritert drifts- og vedlikeholdstiltak som styrker sikkerheten og som bidrar til å bedre regulariteten og punktligheten i togtrafikken og økt satsing på utvikling av brukervennlige stasjoner og knutepunkterterminaler.

Arbeidet med bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sandvika – Asker, på Drammensbanen, er det viktigste investeringsprosjektet, med en bevilgning på 900 millioner kroner. I tillegg er det blant annet satt av midler til planlegging av nytt dobbeltspor Sandnes – Stavanger, på Jærbanen, og ny Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Det bevilges også midler til oppstart av arbeid med nytt kryssingsspor på Kongsvingerbanen.

Til Jernbaneverket, som er ansvarlig for drift og vedlikehold av jernbanens linjenett, foreslås det i alt 4,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 196,7 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2002.

1386 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen til jernbaneformål gjelder statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB AS. Dette er en økning med 88 millioner kroner sammenliknet med 2002. Økningen har for det meste sammenheng med anskaffing av nytt togmateriell i nærtrafikken i Oslo-området og i Stavangerområdet.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Se også pressemelding om jernbane og pressemelding om anbud på jernbanen