Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjemikalier

Regjeringen følger opp strategien for opprydding i forurensede sedimenter som ble lagt frem i St.meld. nr.12 (2002-02) "Rent og rikt hav". Der forurenser er kjent, vil hovedvirkemiddelet være pålegg etter forurensningsloven. Staten vil bidra med midler til opprydning i områder hvor det ikke er mulig å identifisere de ansvarlige, eller der det ikke er rimelig å pålegge de ansvarlige de fulle kostnadene. For å sikre framgang i arbeidet med opprydding i mindre akutte problemområde, og at det blir tatt helhetlige regionale grep i forhold til større kyst- og fjordområder, legger Regjeringen opp til at det skal utarbeides fylkesvise tiltaksplaner. Dette arbeidet begynner allerede i 2003. Det er nødvendig med innsats på dette området over flere år for å få den nødvendige kunnskap og erfaring med planlegging, organisering og gjennomføring av tiltak i forurensede sedimenter, og Regjeringen legger derfor opp til å styrke arbeidet på dette området.