Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klima

Regjeringen legger opp til en mer ambisiøs klimapolitikk før 2008, jf. Tilleggsmelding til Norsk klimapolitikk. Det vil bl.a. bli innført et kvotesystem fra 2005 for klimagassutslipp fra virksomheter som ikke har CO2-avgift.

Det legges også opp til en rekke andre klimatiltak, blant annet bruk av avfall som erstatning for fossilt brensel, utvikling av miljøvennlig energiteknologi og rammevilkår for gasskraftverk med CO2-håndtering.

Regjeringen foreslår å styrke klimaforskningen, og vil i budsjettet for 2003 bl.a. øke bevilgningen til forskning på effekter av klimaendringer med 4 millioner. Regjeringen vil også legge frem et nytt forslag om tilskudd til produksjon av energi for avgiftspliktige avfallsforbrenningsanlegg og deponier. Målet med ordningen er å erstatte dagens differensiering av sluttbehandlingsavgiften på avfall. Den nye ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å gjennomføre tiltak som reduserer utslippene og som medvirker til at det blir levert energi fra sluttbehandlingen.

Kyotoprotokollen er av stor betydning i det internasjonale klimaarbeidet, men er langt fra tilstrekkelig til å møte klimaproblemet. Regjeringen vil arbeide aktivt for en tidlig oppstart av forhandlinger om mer ambisiøse klimaforpliktelser etter 2012 med sikte på å få med flest mulig land som i dag står utenfor protokollen.