Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes vel 8,2 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak. Dette er en økning på 591 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2002. 7,7 milliarder kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 537 millioner kroner er bompengeinntekter.

Regjeringen vil særlig styrke framkommelighet og brukervennlighet for kollektivtransport på veg og bane i de største byområdene, og det vil bli lagt vekt på at veg- og kollektivtransport i større grad blir sett i sammenheng.

Midler til kollektivtransport i 2003 fordeler seg slik (statlige bevilgninger og bompengemidler):

  • Kjøp av persontransporttjenester fra NSB (region- og lokaltog, nærtrafikk og intercitytrafikk): 1 386 millioner kroner
  • Investeringer i jernbanens infrastruktur: 1 346 millioner kroner
  • Drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur: 3 002 millioner kroner
  • Kollektivtiltak over vegbudsjettet, investeringer i infrastruktur: Om lag 780 millioner kroner (inklusive bompenger), blant annet 350 millioner kroner til å ruste opp og bygge ut T-banen i Oslo, og til utbygging av kollektivfelt, signalprioritering (lyskryssprioritering), terminaler, holdeplasser med mer, i de største byområdene
  • Skole- og studentrabatt for reiser over lange strekninger: 42 millioner kroner
  • Særskilte tilskudd til kollektivtransport, blant annet til forarbeidet med incentivordning og til investeringer i infrastruktur for å sikre at kollektivtransporten blir tilgjengelig for alle: 10 millioner kroner
  • Tilskudd til riksvegferjedrift: 1 091 millioner kroner
  • Statens tilskudd til Hurtigruten for å opprettholde et helårig og daglig tilbud: 183 millioner kroner
  • Statlig kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme: 401 millioner kroner

I tillegg kommer fylkeskommunenes bevilgninger til drift av lokal kollektivtransport, som i 2001 utgjorde rundt 3 830 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bruke 178 millioner kroner til

skole-, student- og ungdomsrabatter. Dette gjelder både den lokale kollektivtransporten som fylkeskommunene yter tilskudd til og NSBs lokale togtilbud. Bevilgningen omfatter også midler til å finansiere studentrabatt- ordningen for lengre reiser, en ordning som gjelder reiser med NSB, Hurtigruten og Nord-Norge-ekspressen.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet