Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) 40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI, vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelsen.

Konsumprisveksten har de to siste årene vært sterkt preget av avgiftsendringer og store variasjoner i energiprisene. Lavere strømpriser, halveringen av matmomsen fra 1. juli i fjor, lavere avgifter på drikkevarer og elektrisitet fra årsskiftet og fjerningen av flypassasjeravgiften fra 1. april er viktige faktorer bak den lave prisveksten så langt i år. Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer har prisstigningen vært mer stabil. Dette målet for prisveksten er etter Norge Banks syn et utgangspunkt for å vurdere pengepolitikken i ettertid. Styrkingen av kronen gjennom de siste par årene ventes å bidra til lav vekst i prisene på importerte konsumvarer framover. På den annen side vil prisveksten på norskproduserte varer og tjenester trolig holde seg på et høyt nivå som følge av den sterke lønnsveksten. Alt i alt anslås veksten i konsumprisene til 1¼ pst. i år og 2¼ neste år. Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer anslås prisveksten til 2½ pst. i år og 2¼ neste år.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 avsnitt 2.7 og avsnitt 2.8.2.