Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én (100) enhet(er) av en annen valuta. En styrking av kronekursen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. Kronekursen har styrket seg markert de siste par årene. Gjennom 2001 styrket industriens effektive kronekurs seg med 4 prosent. Så langt i år (pr. 20. september) har kursen styrket seg med ytterligere 8,6 prosent. Kursutviklingen i fjor må særlig ses i sammenheng med svekkelsen av svenske kroner. I år har kronekursen styrket seg mot de fleste andre valutaer. Mot euro og amerikanske dollar har kronekursen styrket seg med henholdsvis 7,5 prosent og 16,1 prosent siden årsskiftet.

Styrkingen av kronekursen kan reflektere at norsk økonomi vurderes som sterk sammenliknet med situasjonen i andre land. Kapasitetsutnyttingen er høy, ledigheten lav og oljeinntektene gir store overskudd i utenriksøkonomien og i statsbudsjettet. Gjennom Petroleumsfondet blir en stor del av oljeinntektene plassert i utlandet. Dette er avgjørende for å hindre at svingninger i oljeinntektene slår direkte ut i kronekursen.

Den nominelle styrkingen av kronekursen den siste tiden har bidratt til en klar svekkelse av den kostnadsmessige konkurranseevnen. Denne svekkelsen er vesentlig større enn det som anslås å følge av innfasingen av oljeinntektene fram til 2010 i tråd med handlingsregelen for budsjettpolitikken, jf. Nasjonalbudsjettet avsnitt 3.2.8.

Den reelle kronekursen kan defineres som forholdet mellom det norske og det utenlandske prisnivået, målt i felles valuta. Endringer i realkursen gir uttrykk for utviklingen i kjøpekraften for norske kroner. Utviklingen i realvalutakursen gir også et uttrykk for næringslivets kostnadsmessige konkurranseevne, men da er det forskjellen i lønnskostnadsvekst, og ikke inflasjon, som inngår. Den reelle kronekursen kan styrke seg enten ved at norske priser og kostnader stiger raskere enn i utlandet, eller ved at kronekursen styrker seg nominelt. I den siste tiden har kronekursen reelt styrket seg som en følge av både en nominell styrking av kursen og gjennom at lønnskostnadsveksten i Norge har vært høyere enn hos våre handelspartnere.