Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalitetsreformen

Det foreslås å bevilge 510 millioner kroner til gjennomføring av Kvalitetsreformen. I 2002 ble det bevilget 290 millioner kroner til reformen, og samlet er det altså 800 millioner kroner i 2002 og 2003. Hovedelementene i Kvalitetsreformen skal være på plass senest høsten 2003. Som en direkte oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett Kvalitetsreform av høgre utdanning, har departementet våren 2002 lagt fram følgende for Stortinget:

Målene med Kvalitetsreformen er blant annet økt studieintensitet og gjennomstrømming, bedre oppfølging av studentene, bedre studiekvalitet, økt internasjonalisering og bedre studiefinansiering. Endringene gir institusjonene større grad av frihet, men også mer ansvar for strategisk styring og bedre ressursutnyttelse.

Et sentralt element i Kvalitetsreformen er etablering av et organ for akkreditering og evaluering, NOKUT.