Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalitetsutvikling i skolen

Ansvaret for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i videregående opplæring ligger i kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen foreslår å videreføre den statlige satsingen for å bidra til at skoleiere og skoler bedre kan ivareta ansvaret sitt. Kompetanseutvikling av lærere vil være et av satsingsområdene.

For å oppmuntre til innsats i arbeidet med å heve kvaliteten i opplæringen er det i 2002 innført en prøveordning med påskjønning til skoler som har utmerket seg gjennom systematisk arbeid for å heve kvaliteten på opplæringen. Regjeringen vil i 2003 utvide ordningen og vurdere om den også skal omfatte lærebedrifter.

En sentral utfordring i skolen er middels gode faglige prestasjoner som gjennomsnitt for norske elever. Regjeringen ønsker derfor å arbeide for bedre opplæring i basisfagene. Det foreslås innføring av en ordning med stipend til videreutdanning for lærere i norsk og matematikk, og en nasjonal strategi for styrking av realfagene. For å stimulere leseinteressen hos elevene, foreslås å styrke kompetansen i bruk av skolebibliotekene.

Et skolemiljø fritt for mobbing, seksuell trakassering, vold, rasisme og annen krenkende adferd er en klar

målsetting. Regjeringen vil støtte kommunene og fylkeskommunene i arbeidet for å styrke formidling av verdier og holdninger i skolen

Som en del av Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom foreslås å bevilge 8 millioner kroner til å forbedre de forebyggende tiltakene for å forhindre frafall i videregående opplæring.