Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen. Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene for norske industriarbeidere vært høyere enn hos våre handelspartnere.

Årslønn måler gjennomsnittlig årslønn til arbeidstakere som utfører et fullt avtalefestet årsverk. Det innebærer at overtid holdes utenfor i dette målet. Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til 5½ i 2002 og 5 prosent i 2003. Den høye lønnsveksten i år, særlig i bedrifter som er skjermet fra internasjonal konkurranse, er uttrykk for et fortsatt stramt arbeidsmarked. Lønnsanslagene er basert på at de lokale lønnstilleggene i de konkurranseutsatte delene av næringslivet blir lavere enn i de siste årene.

Se nærmere i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2.7.