Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøtiltak i samferdselssektoren

Regjeringen foreslår at det i 2003 skal brukes 330 millioner kroner til særskilte miljø- og servicetiltak langs riksvegnettet. Størstedelen av midlene vil bli benyttet til støyskjerming og fasadeisolering. Av dette skal 250 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet. Øvrige midler vil bli stilt til rådighet fra bompengeselskapene.

Disse tiltakene gjennomføres blant annet for å følge opp strengere krav om støyreduserende tiltak, i tråd med nye bestemmelser som følger av forurensningsloven.

Statlige bevilgninger til tiltak for kollektivtrafikk på vegnettet, bygging av for eksempel omkjøringsveger og utbygging av jernbane, bidrar også til forbedring av miljøet. Det samme gjelder annen satsing på kollektivtransport, blant annet statlig kjøp av persontransport fra NSB og statlige bidrag til utbygging av T-banen i Oslo. Bevilgningene til kollektivtiltak øker betydelig, både på veg- og jernbanebudsjettet.

For transportsektoren blir miljøhensyn i stor grad ivaretatt ved bruk av økonomiske virkemidler og lovverk, slik som CO2- og svovelavgift på drivstoff. Det stilles også stadig strengere miljø krav til transportmidler og drivstoff. Forslaget til statsbudsjett omfatter derfor bare en begrenset del av alle miljøtiltak innenfor samferdselssektoren.

Regjeringen går inn for å bruke 3,5 millioner kroner til forsøk med alternativ drivstoff og miljøvennlig teknologi. Dette er en økning på 1 million kroner sammenliknet med budsjettet for 2002. Hele tilskuddet skal brukes til forsøk med "0-utslippsteknologi".

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding – Samferdselsdepartementet

Pressemelding om miljøtiltak i samferdselssektoren