Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Modernisering - fort.

Justis- og politidepartementet:

 • Innføring av maskinlesbare pass, som sikrer kvalitativt bedre reisedokumenter og effektiviserer og brukerretter utstedelsen.
 • Etablering av IT-motorvei i straffesakskjeden, for å sikre elektronisk samhandling mellom de enkelte delsektorene i justissektoren.
 • Gjennomfører politireformen som har redusert antallet politidistrikter fra 54 til 27, og skal frigjøre et betydelig antall årsverk til politioperativ tjeneste.
 • Domstolsreformen har medført at dagens 92 domstoler i første instans reduseres til 66. Domstolsadministrasjon flytter 1. november til Trondheim.

Kirke- og kulturdepartementet:

 • Museumssektoren - færre, men faglig og administrativt sterkere museumsenheter i et nasjonalt nettverk.
 • Nytt samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum, erstatter tre eksisterende organer: Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling.
 • Forsøk knyttet til bedre ledelse og organisering av prestetjenesten. IKT for å forenkle og forbedre rapporteringen knyttet til 1 300 kirkesokn og de kommunale kirkelige fellesrådene, etter mønster fra KOSTRA.
 • Avvikle Norsk filmutvikling og konkurranseutsette etterutdanningsvirksomheten.
 • IKT er innført i lotteriforvaltningen
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek gjennomgås med sikte på bedre brukerretting.

Kommunal- og regionaldepartementet

Målsettingene for modernisering i kommunesektoren er: Utvikling av lokaldemokrati – økt handlingsrom, mer effektiv utnyttelse av ressurser og brukerrettet tjenesteproduksjon. Målsettingene skal nås ved blant annet:

 • Forenklinger i regelverket mot kommunesektoren for å skape rom for lokale tilpasninger.
 • Forsøksordninger for alternative måter å organisere oppgavefordeling og forvaltning, blant annet enhetsfylke, og mellom nivåene.
 • Åpner for konkurranseutsetting av kommunal revisjon, lovforslag våren 2003.

Omfattende gjennomgang av innvandringsområdet, blant annet: Omstilling i Utlendingsdirektoratet, raskere behandling av antatt grunnløse asylsøknader, differensiering av mottakssystemet.

Innenfor bygningssektoren kan nevnes: Byggsøk – et system for internettbasert byggesaksbehandling, Bygningslovutvalget som skal utrede forenkling og brukervennlighet i bygningslovgivningen innen 2005, og tidsfrister i byggesaker – 12 uker for kommunen å behandle byggesaker.

Landbruksdepartementet

 • Etablering av mattilsyn knyttet til all produksjon, foredling, import og salg av mat, og skal erstatte Statens landbrukstilyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridepartementet og kommunale (inter-) næringsmiddeltilsyn.
 • Desentralisering av ansvar for landbrukspolitikk til kommunesektoren.
 • Forenklingstiltak som kan nevnes er Matportalen, regelforenklinger og målretting av de økonomiske virkemidlene i jorbruksavtalen.

Miljøverndepartementet

 • Desentralisering av ansvar for lokalt miljøvern til kommunene.
 • Forenklingstiltak som: Tidsfrister for kommunal saksbehandling i plansaker, en forskrift om forurensingskrav for industrien erstatter flere hundre utslippstillatelser, og gjennomgang av de 80 forskriftene som er gitt etter forurensingsloven og produktkontrolloven. Produktregisteret skal videreutvikles blant annet etablering av at elektronisk system for deklarering av produkt.
 • Statens kartverk gjennomgås for å etablere klarere skille mellom forvaltning og forretningsdrift, forurensingsloven endres for å åpne for mer konkurranse om avfallshåndtering, og produktregisteret gjennomgås.

Nærings- og handelsdepartementet

 • Prioriterer arbeidet med Et enklere Norge - handlingsplan for tiltak som skal bedre næringslivets rammevilkår. Handlingsplanen legges frem i løpet av høsten 2002.
 • Etablert rådgivende kontaktforum for forenkling overfor næringslivet.
 • AltInn-prosjektet for elektronisk innrapportering fra næringslivet, et samarbeid mellom Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. Pilot høsten 2002.
 • Bergmesteren for Svalbard slås sammen med Bergvesenet med virkning fra 1. januar 2003.
 • Regjeringen har vedtatt 10 prinsipper for god eierskapsforvaltning som skal være retningsgivende for bedrifter og eierskap.