Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Modernisering - forts..

Olje- og energidepartementet

 • Effektivisering og forenkling av gassforvaltningssystemet ved bl.a. opprettelsen av Gassco, enklere avtaleverk, mer fleksibel gasstransport.
 • Forenklinger knyttet til konsesjonstildelinger på kontinentalsokkelen
 • Forenkling av skatteregle for kraftsektoren.

Samferdselsdepartementet

 • I kollektivmeldingen fremmes tiltak som omfatter forsøk med endret ansvarsdeling for transportsektoren i større byområder, mer effektiv utvikling av samordnende areal- og transportplaner og organisering i hovedstadsregionen.
 • Effektiv ressursbruk innenfor kollektivtransport, bedre utnyttelse av inntektspotensial og kostnadsreduksjoner. Anbud skal være gjennomgående prinsipp ved statlig kjøp av persontransporttjenester, - anbudskontrakter vil også knyttes til belønning for kvalitet.
 • Neste år tas det sikte på å åpne jernbanenettet for konkurranse for persontransport ved å legge enkelte prøvestrekninger ut på anbud i 2004.
 • Statens vegvesen er vedtatt skilt i et forvaltningsdel og i et aksjeselskap på produksjonssiden. Aksjeselskapet skal etableres 1/1-2003. Også i Luftfartsverket og Jernbaneverket arbeides det med skille mellom forvaltning og produksjon.
 • Posten Norge BA og NSB BA er omgjort til aksjeselskapene NSB AS og Posten Norge AS. Det arbeides også med omdanning av Luftfartsverket til statsaksjeselskap.

Sosialdepartementet

 • Samordning av Aetat, trygdeetat og sosiale tjenester, stortingsmelding innen utgangen av 2002.
 • Lovutvalg som skal utrede og foreslå harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen, i tråd med føringene overfor kommunesektoren.

Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kvalitetsreformen i høgere utdanning.
 • Kvalitetsutvikling i grunnskolen.
 • Lokal frihet – mangfold i skole og utdanning.
 • Resultatfinansiering, bonusskoler og demoskoler.

Utenriksdepartementet:

Arbeidet har konsentrert seg om personal-, organisasjons- og lederutvikling, IKT (det globale datanettet) og arbeidsdelingen mellom departement og NORAD. Modernisering og effektivisering av utviklingssamarbeidet er igangsatt.