Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Modernisering

Innovasjons- og Moderniseringsenheten (IMG), som rapporterer direkte til arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, arbeider med en rekke ulike prosjekter (03.10.2002) i samarbeid med alle øvrige departementer. Oversikt over de ulike prosjektene og fortløpende status, finnes på http://odin.dep.no/aad/modernisering/takten/ .

Her er noen moderniseringstiltak listet opp:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

 • Organisasjons-, ledelse- og personalutvikling i offentlig sektor.
 • Organisering og lokalisering av offentlige tilsyn, stortingsmelding høsten 2002.
 • Gjennomføring av konkurransepolitisk handlingsplan.
 • Strategi for IKT i forvaltningen høsten 2002.
 • Omstilling i Aetat, Statskonsult, Statsbygg og Forvaltningstjenesten.

Barne- og familiedepartementet:

 • Forenkling av fødselspengeordningene (adopsjons-penger, svangerskapspenger, og tidskontoordningen), tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner, og revisjon av barnehageloven.
 • Overføring av forvaltningsoppgaver på barnehageområdet til ett eller flere fylkesmannsembeter, og fra barne- og familieområdet til barne-, ungdoms- og familieforvaltningen.

Finansdepartementet:

 • Gjennomgang av avgifts-, toll- og gebyrordningen, omfatter også flypassasjeravgiften som ble fjernet ¼ og investeringsavgiften fra 1/10 2002. I budsjetterminen 2003 foreslås 130 tollsatser fjernet.
 • Oppfølging av Skaugeutvalget som vurderer endringer i inntekts- og formueskatten og mål og prinsipper for skatte- og avgiftssystemet, som legger frem innstilling innen utgangen av 2003.
 • Andreassen-utvalget om prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i staten, herunder statsbudsjettet og statsregnskapet, avgir innstilling 1. desember 2002.
 • Utredning om nøytralt merverdiavgiftssystem for kommune, Rattsø-utvalget, fremlegger sin innstilling innen utgangen av 2003.
 • Pensjonskommisjonen leverte prinsipprapport i høst og fremlegger sin hovedrapport 1/10-2002.
 • Banklovkommisjonen vurderer tiltak for økt konkurranse om å tilby pensjonsordninger i offentlig (særlig kommunal) sektor.
 • Omfattende omorganisering i likningsetaten og toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning, samt forbedring av skatteoppkreverfunksjonen.

Fiskeridepartementet:

 • Fiskeridirektoratets regionstruktur skal bestå av fem regioner, tilsvarende regioninndelingen i det nye Mattilsynet
 • Forenklinger: Samordning av meldingsmottak for skipsfarten, forenkling av havne- og farvannslov og –forskifter, lovgivning om forvaltningen av levende marine organismer, samlekvoter for kystflåten.
 • Delegering av myndighet fra departement til kystverket er under arbeid. Det er delegert om lag 20 reguleringsområder til Fiskeridirektoratet. Når omorganiseringen av Fiskeridirektoratets ytre etat er gjennomført vil kompetansen til å fatte enkeltvedtak i deltakerregulerte fiskerier overføres.

Forsvarsdepartementet:

 • Gjennomfører forsvarsreformen.

Helsedepartementet:

 • Videreutvikling av sykehusreformen – statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten: Nasjonalt opplegg for utvikling av toppledere og avdelingsledere i sykehus, samordning av sykehusenes innkjøp skal avklares i løpet av 2002, og mer helhetlig beredskap.
 • Forenkling av regelverk: Rett til sykehusbehandling innen individuelle frister, forenkling av godkjenningsordninger for helsepersonell med utenlandsk utdanning, samlet matlov, forenkling av regelverket mot kommunesektoren.
 • Sammenslåing av Statens rettstoksikologiske institutt og nasjonalt folkehelseinstitutt årskiftet 2002/2003.
 • Rusreform 1- med sikte på å overføre ansvaret for rusmiddelomsorgen til staten.
 • IKT for å utvikle informasjonstjenester som styrker og effektiviserer samarbeidet mellom nivåene, innen utgangen av 2003.