Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NRK

For å fjerne virkningen av avgiftsforskjellen på valget mellom egenproduksjon og kjøp av tjenester fra andre, foreslår Regjeringen at NRK tas inn i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett for inngående merverdiavgift og 12 prosent merverdiavgift på kringkastingsavgiften. Statens økte merverdiavgiftsinntekter tilbakeføres til NRK gjennom en egen bevilgning. Kringkastingsavgiften foreslås økt med 75 kroner til 1 850 kroner inklusiv merverdiavgift.

Se nærmere omtale i St.prp. nr.1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.3 og Ot. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 kap.10.2.