Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringspolitikk

Det overordnede målet for næringspolitikken er å legge til rette for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. Innenfor en stram prioritering i finanspolitikken har Regjeringen lagt vekt på en rekke tiltak som styrker forutsetningene for konkurranseutsatt, kunnskapsbasert næringsliv:

  • Aktiv deltakelse i WTO og oppfølging av EØS-avtalen bidrar til friere handel med varer og tjenester og felles regler i våre viktigste eksportmarkeder, og er viktig i arbeidet med å sikre markedsadgang
  • Fjerning av investeringsavgiften fra 1. oktober 2002, fjerning av dobbeltbeskatning av aksjeutbytte og nedsettelsen av Skauge-utvalget er viktige eksempler på arbeidet med å sikre lavere skatter og avgifter
  • Egen skattefradragsordning for utgifter til FoU for alle bedrifter, lavere skatt på arbeid og forbedring av opsjonsbeskatningen, enklere adgang til frivillig overtid, og enklere regler for arbeidsinnvandring bidrar til bedre tilgang på kompetanse
  • Arbeidet med å modernisere offentlig sektor, en aktiv konkurransepolitikk og aktiv bruk av ny teknologi som reflektert i eNorge-planen bidrar til mer effektiv ressursbruk, lavere priser og økt konkurranseevne, og øker således økonomiens vekstevne
  • Oppfølging av handlingsregelen gjennom ansvarlige budsjetter, en god forvaltning av petroleumsformuen, og et profesjonelt statlig eierskap representerer en ansvarlig økonomisk politikk
  • Fjerningen av ervervsloven, fjerning av 420 forskrifter, fjerning av 700 tollsatser, fokus på å evaluere konsekvenser av offentlige lover og regler for næringslivet, målet om at alle offentlige etater skal være i stand til å motta elektronisk innrapportering innen 2004, og gjennomgangen av hele virkemiddelapparatet for næringslivet representerer forenklinger og forbedringer for næringslivet