Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalmuseet for kunst

I St.meld. nr. 22 (1999-2000) ble det foreslått å samordne seks institusjoner i en samlet nasjonal kunstinstitusjon: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillinger, Kunstindustrimuseet i Oslo, Norsk Arkitekturmuseum og Henie-Onstad Kunstsenter. Stortinget sluttet seg til dette i Innst. S. nr. 46 (2000-2001). Et interimsstyre oppnevnt av departementet i 2001 har gjennomført en omfattende prosess med arbeidsgrupper sammensatt av representanter for institusjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Fem institusjoner skal etter planen inngå i den nye institusjonen, Riksutstillinger blir ikke med i første omgang. Interimsstyret og departementet arbeider nå med utkast til organisasjonsform, vedtekter, avtaler og andre spørsmål som vedrører etableringen av Nasjonalmuseet for kunst så tidlig som mulig i 2003. Regjeringen foreslår en bevilgning på vel 6 millioner kroner til det videre utviklingsarbeidet, en økning på 2 millioner kroner fra 2002. I tillegg er det foreslått en økning på 4 millioner kroner i bevilgningen til Nasjonalgalleriet slik at museet kan få utvidet areal blant annet ved å leie lokaler i Kristian Augusts gate.