Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norskopplæring

For 2003 foreslår Regjeringen å fjerne tilskuddet til norskopplæring for asylsøkere, med unntak av de som bor i mottak med positivt vedtak om bosetting. Formålet med tilskuddet til norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere har vært å gi opplæring på et nivå som gir tilstrekkelige kunnskaper til videre utdanning, yrkes- og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen har omfattet innvandrere, flyktninger og de som bor i asylmottak, både de som venter på å få avgjort søknad om opphold (asylsøkere), og de med positivt vedtak om bosetting.

Fra 1998 til 2001 har tallet på deltakere i norskopplæring økt med om lag 50 p, mens tallet på undervisningstimer har økt med 68 prosent. At undervisningstimetallet har økt mer enn deltakertallet, kan blant annet ha sammenheng med at det ble innført nivåbasert opplæring i 1998. Timegrensene ble da utvidet til 850 timer gratis norskopplæring. Samtidig ble det åpnet for at deltakere med svak skolebakgrunn kan få inntil 3000 timer opplæring. I opplæringen som er lagt til rette for de med svak grunnutdanning, var det 11 208 deltakerer i 2001, om lag like mange som året før. De fikk i alt 545 000 undervisningstimer. Det er tilnærmet like mange menn og kvinner som deltar i norskopplæringen. Fra 1991 til 1. august 1996 fikk ikke asylsøkere tilskudd til norskopplæring. Deretter har de hatt samme tilbud som innvandrere og flyktninger.