Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk utvikling i Norge

Etter sterk vekst gjennom store deler av 1990-tallet har veksten i norsk økonomi vært relativt moderat de siste par årene. Mens BNP for Fastlands-Norge i gjennomsnitt økte med 3¾ prosent årlig i perioden 1993-1999, var veksten i 2000 og 2001 henholdsvis 1,9 og 1,2 prosent. Også i første halvår i år tyder foreløpige nasjonalregnskapstall på relativt svak vekst i fastlandsøkonomien. Fortsatt vekst i husholdningenes etterspørsel og økte oljeinvesteringer ventes imidlertid å trekke veksten noe opp framover. Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås nå til 1,7 prosent i 2002 og 1,8 prosent i 2003.

Arbeidsledigheten har økt noe det siste året, særlig innen en del tjenesteytende næringer. Likevel er det mangel på flere typer arbeidskraft, og de høye avtalte tilleggene ved årets lønnsoppgjør gjenspeiler at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt. Flere år med høy lønnsvekst og en markert styrking av kronekursen har svekket inntjeningen i næringer som er utsatt for konkurranse fra utlandet.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 2, og særlig tabell 2.1.