Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk utvikling internasjonalt

Etter en oppgang i første halvår har det vært tegn til en svakere økonomisk vekst internasjonalt de siste månedene, særlig i USA og Europa. Løpende indikatorer peker i retning av en fortsatt oppgang, men usikkerheten om den videre utviklingen har tatt seg klart opp. Dette knytter seg blant annet til den betydelige uroen i finans- og valutamarkedene det siste halvåret. I USA ventes likevel de omfattende penge- og finanspolitiske lettelsene som ble gjennomført i 2001 og fortsatt høye aktivitet i boligmarkedet å bidra til en solid vekst framover. Utviklingen i Europa har vært klart svakere enn ventet, først og fremst som en følge av svak utvikling i Tyskland. Aktiviteten er nå først ventet å ta seg opp i første halvår i 2003, understøttet av blant annet økt eksportetterspørsel fra USA og en positiv utvikling i husholdningenes disponible inntekt. I Japan har den økonomiske utviklingen vært noe sterkere enn forventet, drevet av økt etterspørsel fra USA og Asia. Innenlandsk etterspørsel er imidlertid fortsatt svak, og bidrar til at den økonomiske utviklingen er svært sårbar for en forverring av utviklingen internasjonalt.

For Norges viktigste handelspartnere anslås BNP-veksten til 1¼ prosent i 2002 og 2½ prosent i 2003. I forhold til Revidert nasjonalbudsjett 2002 er anslagene er nedjustert med ¼ prosentpoeng.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel kapittel 2.2, og særlig tabell 2.4.