Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonskommisjonen

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte 30. mars 2001 en kommisjon til å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Kommisjonen består av representanter fra de politiske partiene, samt uavhengige eksperter. I tillegg er det opprettet et råd med representanter fra hovedorganisasjoner i arbeidslivet, finansnæringen og de trygdedes organisasjoner.

Kommisjonen skal legge fram sin utredning for Finansdepartementet og Sosialdepartementet innen 1.10.2003. Etter anmodning fra finansministeren og sosialministeren la Pensjonskommisjonen fram en foreløpig rapport om mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet den 4. september i år.

Kommisjonen legger her fram to alternative hovedretninger for det framtidige pensjonssystemet. I begge alternativer forutsettes det at opptjente rettigheter ivaretas ved overgangsordninger, og at en grunnsikring i folketrygden kan videreføres med utgangspunkt i dagens nivå på minstepensjonen. En mulig hovedretning er i følge kommisjonen en lik statlig basispensjon til alle pensjonister som bør finansieres gjennom generell beskatning. Den andre hovedretningen er en modernisert folketrygd der alle får en pensjon som er proporsjonal med summen av den arbeidsinntekten de har hatt gjennom livet opp til et bestemt nivå på årsinntekten.

For mer informasjon, se Pensjonskommisjonens rapport. Noen hovedpunkter i rapporten og Regjeringens oppfølging er omtalt i Nasjonalbudsjettet 2003 kapittel 3.7.