Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post og telekommunikasjoner

For å sikre et landsdekkende posttilbud foreslår Regjeringen 305 millioner kroner til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester over statsbudsjettet for 2003. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenliknet med 2002. Nedgangen skyldes at Postens effektiviseringsarbeid og omfattende omstilling av ekspedisjonsnettet har gitt gevinster. Det betyr at behovet for statlig kjøp har gått ned, samtidig som Postens servicenivå opprettholdes.

Post- og teletilsynet skal som forvaltningsorgan og reguleringsmyndighet bidra til at målene innen både post- og telesektoren nås. Budsjettforslaget for 2003 for Post- og teletilsynet er på 177,7 millioner kroner. Dette er en økning på 5,3 prosent sammenliknet med saldert budsjett 2002. Økningen skyldes at Post- og teletilsynet har fått nye oppgaver knyttet til telesikkerhet og -beredskap.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om post og telekommunikasjon