Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Regjeringa går i budsjettforslaget for 2003 inn for at det neste år skal brukes i alt 550 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på sikre mot ras på riksvegnettet. Av dette beløpet er 420 millioner kroner midler som inngår i forslaget til statlige bevilgninger til riksveginvesteringar, mens 130 millioner kroner er bompengemidler. Sammenliknet med 2002 er dette en økning på 45 millioner kroner i statlige midler til rassikring.

Rassikringsmidlene på vegbudsjettet går særlig til fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

Til rassikringtiltak på jernbanenettet er det satt av 16 millioner kroner i 2003. Midlene vil gå til utbedringer ved Ristesund og Kleven på Bergensbanen. I tillegg inngår mange tiltak til rassikring på jernbanen som en del av det generelle vedlikeholdet på banenettet. Dette gjelder blant annet tiltak for fjellsikring, drenering og stabilisering av strandsoner.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om veg

Pressemelding om rassikring